AltaPLINKO

AltaPLINKO (Marius – AltaTopshot – Yoder – Lexor – Observer, familija Clear-Echo Ramos 1200) je još jedan bik koji nam dolazi iz PEAK programa.

REPRODUKCIJA MLEČNIH KRAVA – UVOD

Reprodukcija je jedna od najznačajnih oblasti menadžmenta na farmi mlečnih krava. Nivo proizvodnje mleka direktno zavisi od reproduktivne efikasnosti životinja, posebno u uslovima intenzivne proizvodnje.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD

U prethodnim tekstovima (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA TOVNA GOVEDA) smo se bavili uticajem toplotnog stresa na proizvodnju mleka i mesa. Sada nastavljamo da pričamo o uticaju na motor farme – reprodukciju.

UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – ZAKLJUČAK

U nastavku priče (UTICAJ TOPLOTNOG STRESA NA REPRODUKCIJU KRAVA – UVOD) o uticaju toplotnog stresa na reprodukciju, pričamo o mehanizmima i protokolima hormonske terapije koji mogu da pomognu da smanjimo negativno delovanje visoke temperature i vlažnosti vazduha na repro rezultate.

Indeks temperature i vlažnosti vazduha

Prethodni tekst.  Dnevna proizvodnja mleka je pod velikim uticajem klimatskih promena. Povišena temperatura i vlažnost vazduha dovode do značajnog pada u proizvodnji, koji može da se izračuna preko ove formule koju je predložio Berry i sar. (1964):

Uticaj toplotnog stresa na proizvodnju i kvalitet mleka

Prethodni tekst.  Dnevna proizvodnja mleka je pod velikim uticajem klimatskih promena. Povišena temperatura i vlažnost vazduha dovode do značajnog pada u proizvodnji, koji može da se izračuna preko ove formule koju je predložio Berry i sar. (1964):