Indeks temperature i vlažnosti vazduha

Prethodni tekst.  Dnevna proizvodnja mleka je pod velikim uticajem klimatskih promena. Povišena temperatura i vlažnost vazduha dovode do značajnog pada u proizvodnji, koji može da se izračuna preko ove formule koju je predložio Berry i sar. (1964):

Indeks temperature I vlažnosti, ili THI, je mera koja se koristi od ranih ’90-ih. Odnosi se na kombinovane uticaje temperature vazduha I relativne vlažnosti i koristi se kako bi se na lak način procenio toplotni stres kod životinja. Granične vrednosti THI nakon kojih dolazi do povećanog uticaja toplotnog stresa na životinje variraju između različitih vrsta goveda, a unutar vrste variraju između različitih kategorija životinja.  THI se najčešće koristi u menadžmentu mlečnih i tovnih goveda. Krave su veoma osetljive životinje kod kojih se posledice toplotnog stresa odražavaju na produktivnost i na kvalitet krajnjeg proizvoda. Do toga dolazi zato što se veliki deo energije koristi kako bi se održala telesna temperatura, umesto da se koristi za proizvodnju, rast, steonost itd.

Toplotni stres zavisi od temperature, vlažnosti vazduha, solarnog zračenja, strujanja vazduha i padavina. Većina istraživanja u vezi toplotnog stresa se fokusira na dva glavna uzroka: temperaturu i vlažnost vazduha (RH). Postoji više formula za izračunavanje, a ova se najčešće koristi:

THI =0.8*T + RH*(T-14.4) + 46.4

T – temperatura; RH – relativna vlažnost u procentima.

Koncentracija vodene pare u vazduhu je bitna zato što može značajno da smanji sposobnost životinje da otpušta toplotu disanjem i preko kože.  Goveda mogu da tolerišu više temperature ako je niska vlažnost vazduha, zato što su, u tom slučaju, sposobna da odaju višak toplote preko kože znojenjem. Međutim, u toplim i vlažnim uslovima, ta sposobnost se drastično smanjuje.

Slika 1. – Dijagram TH indeksa

 

Prva istraživanja sprovedena ’50-ih na Univerzitetu u Misuriju su ukazala na prag od 71 THI, što znači da od 72 THI pa naviše, životinje su pod toplotnim stresom. Nivoi stresa su podeljeni na:

  • Umeren (72 do 79 THI)
  • Jak (80 do 89 THI)
  • Veoma jak (90 i više THI)

Današnja goveda su mnogo podložnija uticaju toplotnog stresa od krava ’50-ih godina, zbog povećane proizvodnje i intenzivnije ishrane. Skorašnja istraživanja su pokazala da krave danas podležu toplotnom stresu od 68 THI pa naviše. Kada THI pređe 72, stopa koncepcije na farmi će se pogoršati. Kada THI pređe 78 proizvodnja mleka je ozbiljno narušena. Kada THI pređe 82 dolazi do veoma značajnih gubitaka u količini proizvedenog mleka, krava pokazuje znakove jakog stresa čija posledica može biti i smrt. THI ne omogućuje da merimo akumulaciju toplote, npr. nakon nekoliko dana izloženosti visokom toplotnom stresu. Međutim, Iako ima ograničenja, THI je i dalje koristan način da se predvidi uticaj toplotnog stresa na farmi. Pri određivanju uticaja toplotnog stresa, kao granične vrednosti za početak negativnog uticaja visoke temperature i vlažnosti vazduha nabolje je uzimati niže vrednosti od onih koje su predviđene modelom iz ’50-ih godina..

Iako THI daje više kategorija za određivanje stresa kod životinja, dobro je znati dominantne klimatske uslove sredine u kojoj se životinje nalaze kako bi se vrednosti ispravno tumačile. Globalno zagrevanje i zagađenje će imati značajan uticaj na toleranciju stresa kod goveda i za očekivati je da se ova THI tabela sa vrednostima menja i adaptira novim standardima. Besplatno računanje THI indeksa – Android I iOS imaju besplatne aplikacije koje mogu da se instaliraju i pomognu farmerima da u svakom trenutku izmere THI u štali.

U sledećem tekstu ćemo se baviti uticajem toplotnog stresa na proizvodnju i kvalitet mleka.

Prevela i prilagodila
Katarina Šolaja

April 2022