Dugogodišnje iskustvo koje imamo u radu na farmama i sa farmerima nudiomo kao pomoć.

Neadekvatna priprema hraniva, odsustvo analiza, nekvalitetni, neizbalansirani obroci i neadekvatna kategorizacija krava samo su neki od problema koje redovno srećemo. Greške u ishrani i načinu držanja uzrok su preko 75 % metaboličkih i zdravstvenih poremećaja krava.

Često prisutni reproduktivni problemi jedan su od glavnih razloga isključenja krava iz zapata. Gotovo da nema farme koju karakterišu poželjni reproduktivni parametri. Maksimalna proizvodnja mleka može se postići samo kod krave koja se teli jednom godišnje. Zbog toga je održavanje visokih reproduktivnih performansi u zapatu mlečnih krava odlučujući faktor intenzivne proizvodnje mleka i teladi.

Pored brojnih paragenetskih faktora (ishrana, smeštaj itd.), savremena govedarska proizvodnja podrazumeva visok genetski potencijal grla kao osnovni preduslov visoke proizvodnje. Pored visoke mlečnosti, selekciju treba usmeriti i ka poboljšanju tipskih (noge, papci, vime itd.) i funkcionalnih osobina (plodnost, broj somatskih ćelija, temperament itd.). Dugoročni napredak se postiže dobrom selekcijom i korišćenjem kvalitetnih, isključivo pozitivno testiranih bikova. Pri tome je veoma važno da farme imaju dobru evidenciju o poreklu i proizvodnim karakteristikama krava, na osnovu koje se, uz detaljan obilazak zapata i ocenu krava, izrađuje plan osemenjavanja.

U zavisnosti od problema prisutnih na farmi nudimo Vam Ugovor kojim se obavezujemo da ćemo ih u određenom vremenskom periodu rešiti, a naknada za naše usluge sledi tek po ostverenim rezultatima. Naravno, prave rezultate možemo postići samo uz Vašu pomoć u sprovođenju propisanih mera.

Naše angažovanje se odnosi na pomoć u ishrani, načinu držanja i odgoju svih starosnih kategorija, rešavanju reproduktivnih problema i izradi planova osemenjavanja.