Uticaj toplotnog stresa na proizvodnju i kvalitet mleka

Prethodni tekst.  Dnevna proizvodnja mleka je pod velikim uticajem klimatskih promena. Povišena temperatura i vlažnost vazduha dovode do značajnog pada u proizvodnji, koji može da se izračuna preko ove formule koju je predložio Berry i sar. (1964):

Pad u proizvodnji (kg/dan) = -1.075 – 1.736 x NL + 0,02474 x NL x THI

NL je normalna dnevna proizvodnja na temperaturi od 10 – 18C,

THI je prosečan dnevni indeks temperature i vlažnosti.

Iz ove formule je jasno da proizvodnja opada sa porastom THI indeksa (sa 72 na 80), a to se posebno odnosi na krave sa proizvodnjom od 15 – 40l dnevno. Ovo je još više očigledno kada se pad u proizvodnji izrazi u procentima (Slika 1).

U istraživanjima sa dve grupe krava, jedne pod toplotnim stresom, jedne u zoni komfora, dokazano je da smanjena proizvodnja nije posledica manje konzumacije hrane. Za svaku promenu THI stepena gubi se 0,27kg mleka/dan.

Što se tiče uticaja toplotnog stresa na sadržaj komponenti mleka situacija je sledeća:

  • Uticaj na sadržaj masti u mleku nije sasvim jasan. U većem broju posmatranja sadržaj masti u mleku je padao tokom letnjih meseci, ali ima i podataka gde nije bilo značajnih razlika između toplog i hladnog perioda.
  • Toplotni stres krava ne utiče na sadržaj laktoze u mleku.
  • Sadržaj proteina mleka, i kazeina i proteina surutke, se smanjuje kod krava koje su pod uticajem toplotnog stresa. pH – THI iznad 75 uzrokuje povećanje pH, što ima direktan uticaj na randman i kvalitet sira.

Zaključak

Toplotni stres ima značajnog uticaja na dobrobit i proizvodnju životinja. U toplim i vlažnim klimatskim uslovima, mlečne krave će proizvoditi manje mleka lošijeg kvaliteta, posebno ukoliko se mleko koristi za proizvodnju sira. Kao osnovni pokazatelj nivoa toplotnog stresa širom sveta se koristi TH indeks, koji je uz svu svoju nepotpunost daleko najbolji pokazatelj uticaja visoke temperature i vlažnosti vazduha na goveda. Toplotni stres ima negativan uticaj i na reprodukciju mlečnih krava, a to će biti tema jednog od narednih tekstova. U sledećem tekstu se bavimo uticajem toplotnog stresa na proizvodnju u tovnom govedarstvu.

 

Prevela i prilagodila
Katarina Šolaja

April 2022