Alta international dairy tour u kaliforniji – o farmama

Genomska analiza je postala važan alat u selekciji u govedarstvu tokom poslednjih nekoliko decenija.

U ovom tekstu nastavljamo priču o farmama mlečnih krava u Kaliforniji koje smo imali zadovoljstvo da posetimo u oktobru prošle godine.

Hidden Valley Dairy

Je farma koja sa kompanijom Alta Genetic sarađuje preko 20 godina. Farma je kapaciteta za oko muznih 2200 krava. Prateći objekti su za 2200 junica, stim što se sve junice od 3 nedelje starosti do 4 meseca starosti odgajaju uslužno na drugoj farmi. Prosečna dnevna proizvodnja na farmi je oko 43.5 kg mleka sa 4.10% mlečne masti. Sve krave se muzu u paralelnom izmuzištu 2 x 35 – 2 puta dnevno. Na ovoj farmi sam prvi put video sistem za pre dip koji se nanosi na sise kao sprej u koridoru i na mestu na kom krave ulaze u izmuzište. Vlasnici, Trevor i Majk Nutcher, su ovim sistemom veoma zadovoljni, ističu kako ga koriste već oko godinu dana, da je broj somatskih ćelija u mleku ostao isti, kao i broj slučajeva mastitisa, sa druge strane su uspeli da muzače rasterete jedne operacije i smanje troškove hemije. N farmi radi 13 radnika koji obavljaju sve operacije na farmi, stim što su za obradu papaka i veterinarske usluge (bez reprodukcije) unajmljeni ljudi koji jednom nedeljno posećuju farmu. Sve krave prolaze kroz Double-Ovsynch protokol, stopa steonosti (PR) je 30%. Selekcijski indeks farme je 60:40 sa akcentom na mlečnu mast, protein i plodnost. Sve plotkinje su genomski testirane, te je genomska analiza osnova selekcijskog rada. Na ovoj farmi smo imali zadovoljstvo da vidimo ćerke bikova AltaDATELINE, AltaZAREK, AltaMAUI, AltaOLAF, AltaKLAEBO, AltaFLADON, AltaSEVERINO i AltaHOTJOB.

Martins View Jerseys

Je farma čije se stado sastoji od 80% jersey krava i 20% holštajn krava. Razlog su praktične prirode, mleko jersey krava je isuviše masno za mlekaru koja otkupljuje mleko, verovatno je u pitanju neko ograničenje u tehnologiji prerade. Stoga, su se proizvođač i otkupljivač mleka dogovorili bolju cenu za kompoziciju mleka koja ima manje masti, a farma dogovoreni hemijski sastav mleka postiže uključivanjem 20% holštajna u stado. Vlasnik ove farme čiji je kapacitet 1350 muznih krava je Tony Martin. Proizvodni rezultati samo za jersey krave su impresivni – 34 kg mleka sa 5% masti i 3.36% proteina, prevedeno na standardnu laktaciju ME to je 11.485 kg. Reprodukcija je koncipirana oko Double-Ovsynch protokola, namerni period čekanja je 70 dana, stopa koncepcije (CR) je 49%, stopa uočavanja estrusa (HDR) je 60%, stopa steonosti (PR) je 29.5%. Prosečan broj dana u laktaciji se kreće između 175 i 185 u toku godine sa prosekom d 181 DIM. Krave se muzu dva puta dnevno u paralelnom izmuzištu 2 x 40 mesta. Na farmi radi 11 radnika u smeni. Selekcijski indeks koji se koristi je 40:40:20 balans – ćerke bikova koje smo videli na farmi su AltaKENO i AltaVICEROY.

Double Creek Dairy

Je farma koja radi sa kompanijom Alta Genetics preko 30 godina. U vlasništvu je Meta Striklanda. Kapacitet farme je 2000 muznih krava holštajn rase koje dnevno proizvedu 46 kg mleka sa 4.1% mlečne masti i 3.3% proteina. Na farmi se koriste dve vrste izmuzišta. Nova štala je opremljena sa 8 novih DeLaval robota na kojima se muze oko 600 krava. 1400 krava se muze 2 puta dnevno u standardnom paralelnom izmuzištu.  Broj radnika koji opslužuje farmu je 21, veterinarske usluge i obrada papaka se obavljaju od strane unajmljenih kompanija jednom nedeljno. U protokole svežih krava na farmi su uključeni kalcijumski bolusi RumiLife CAL24. Rezultati reprodukcije su HDR – 58%, CR – 42%, PR – 24%, uglavnom bazirani oko Double-Ovsynch protokola za krave na muži. Remont na farmi je 35%. Što se selekcije na farmi tiče koristi se selekcijski indeks 40:40:20 – balans, ovde bih naglasio da su krave koje se muzu u robot izmuzištu verovatno najbolje krave u tipu koje smo videli na svim farmama, nešto većih okvira i kapaciteta – krasi ih odlična konformacija vimena, pravilni stavovi nogu sa perfektnom lokomocijom. Posmatrati ove životinje je bilo pravo zadovoljstvo i šteta što markice na ušima nisu bile obeležene sa imenima očeva.

Diamond S Ranch

Je farma koja više 60 godina koristi selekcijske usluge i seme za osemenjavanje kompanije Alta Genetics. To znači da farma sarađuje sa Altom još od vremena Carnation farme i Lendmark Genetics-a, jednog od mesta na kojima se oblikovala moderna holštajn rasa. Vlasnici su Chris i njegov sin Thomas Sawyer, farmski menadžer je Jose Rayas. Kapacitet farme je 1000 krava, u pitanju je slobodni sistem sa liga boksevima. Farma prolazi kroz period konsolidacije, sin se pored proizvodnje mleka bavi uzgojem badema i postavlja se pitanje da li će se uopšte baviti proizvodnjom mleka još dugo. Objekti su stariji, kao i paralelno izmuzište. U štali za muzne krave hranidbeni i prljavi hodnici su postavljene sa dve paralelne gumene trake. Reprodukcija je organizovana oko Double-Ovsynch protokola, sa „spolja“ unajmljenim veterinarom i ekipom koja osemenjava. U tri muže krave na ovoj farmi u proseku daju 36 kg mleka dnevno sa 4.3% mlečne masti. Selekcijski indeks na osnovu kog biraju bikove i plotkinje za osemenjavanje seksiranim semenom je 40:40:20 – balans – cilje je dobiti funkcionalne krave srednjih gabarita koje su efikasne u konverziji hrane u mleko. Opšti utisak je da je stoka na farmi solidna i u skladu sa selekcijskim ciljevima, nažalost na markicama nije bilo imena očeva.

Veldhuis North

Je farma u vlasništvu Erika Veldhuis-a koji sa kompanijom Alta Genetics radi više od 10 godina. Menadžer farme je Chito Lopez. Farma je u momentu posete imala 4650 muznih krava i 4873 junica. Prosečna proizvodja mleka je 43.5 kg mleka po kravi dnevno sa 3,99% masti i 3.28% proteina, korigovano na energiju 49.4 kg po kravi dnevno. Ovi rezultate postiže ekipa od 56 radnika u tri smene i reproduktivci čiji je rad baziran na Double-Ovsynch protokolu sa stopom steonosti (PR) od 36%. Krave se muzu 3 puta dnevno u dva paralelna izmuzišta, jedno je 2 x 32 drugo 2 x 40 mesta. Na farmi smo imali mogućnost da uživo ispratimo posttelidbeni protokol koji uključuje niz poznatih operacija uključujući i davanje bolusa RumiLife CAL24 i sistem zamrzavanja kolostruma u specijalne kese. Ako je kolostrum odgovarajućeg kvaliteta (proverava se refraktometrom), skladišti se i čuva, te se po potrebi otapa, temperira i koristi za napajanje teladi. Selekcijski plan izražen preko selekcijskog indeksa je 60:40, baziran na samo tri osobine – mlečnoj masti, proteinu i plodnosti. Ono što upada u oči na farmi je jako dobro organizovan odgoj junica. Ujednačenost stoke po telesnoj razvijenosti je neverovatna.

Blue Sky Ranch

Je farma čiji je vlasnik Danny Agueda, inače nutricionista, koji kao konsultant radi na nekoliko farmi koje smo posetili. Vrlo je strastven i intenzivan čovek. U razgovoru sa njim smo čuli da svoju farmu vodi kao fabriku – svakog meseca isti broj krava se škartira i isti broj junica ulazi u proizvodnju. To postiže intenzivnim osemenjavanjem u letnjim mesecima sa nižim rezultatima u reprodukciji. U tome mu pomaže Altin softwer za menažment stadom Dairy Comp. Sa obzirom da je nutricionista najviše smo sa njim razgovarali o ishrani. Interesantna stvar koju smo čuli od njega a vezana je za ishanu je da on svoju silažu kukuruza ostavlja da fermentiše 6 meseci. Tako je i konstruisao kapacitete za skladištenje hrane. Njegov predlog je da se silaža ne otvara barem 3 do 4 meseca nakon pokrivanja idealno 6 meseci, tvrdi da na ovaj način dobijamo silažu sa najboljim nutritivnim sastavom, te najviše mleka. Ovo potkrepljuju i proizvodni rezultati koje postiže – 46 kg po kravi dnevno sa 3.65% mlečne masti i 3.12% proteina, prevedeno na standardnu laktaciju ME 16190 kg mleka u tri muže na roto-laktoru sa 76 mesta. Reprodukcija kod junica je bazirana na duplom PG protokolu junice se osemenjavanju sa 420 dana starosti stopa koncepcije sa seksiranim semenom je 54 do 81%. Reprodukcija kod krava je bazirana na Double-Ovsynch protokolu sa detekcijom estrusa (HDR) – 74%, stopom koncepcije (CR) od 50% i stopom steonosti (PR) od 38%. Sa obzirom na fantastične rezultate koje postižu ovde želim opet da naglasim da je svo seme seksirano holštajn seme i tovno. Prosečan broj dana u laktaciji kod muznih krava je 174 dana. Što se selekcije tiče koristi indeks 40:40:20 – balans, njegov konsultant iz Alte, Anthony Reis, kaže da su u selekcijskom fokusu osobine prinosa mlečne masti, proteina, plodnosti i dugovečnosti, te konformcije vimena i nogu.

Bar 20 Dairy

Je farma kapaciteta 8000 krava i 8000 junica, impozantne veličine i organizacije rada. Kako bi lakše objasnio, farma zauzima površinu jednog sela u Vojvodini, naprimer Kucure (odatle je moja majka pa mogu da uporedim, selo ima oko 5000 stanovnika). Objekte smo obilazili peške (kućice za telad, izmuzište i kuhinju za miksovanje hrane) i autobusom (štale za krave i junice). U sastavu farme je biogas postrojenje sa baterijama za skladištenje proizvedene struje. Štale za muzne krave su u slobodnom sistemu sa liga boksevima, objekti za junice su nadstrešnice. Najviše me je impresionirala kuhinja sa stacionarnim mikserom kapaciteta 24 tone. Ovaj stacionarni mikser pune 2 mašine u tipu Ulta, sa kabastim i koncentrovanim hranivima. Kada mikser završi mešanje, odnosno homogenizaciju, obrok se sipa u šlepere koji verovatno preko GPS sistema voze obrok u određenu „ulicu“ na farmi i isporučuju na hranidbeni sto objekta. Krave se muzu 2 puta dnevno u dva rotolaktora sa po 80 mesta. Oba rotolaktora imaju robote za postdip operaciju. Proizvodni rezultati su: 41 kg mleka po kravi dnveno sa 4% masti – u standardnoj laktaciji ME je to 14632 kg. Reprodukcija je bazirana na Double-Ovsynch protokolu sa sledećim rezultatima – HD=67%, PR=32%, CR%=49%, prosečan broj dana krava u laktaciji je 175. Remont u stadu je najveći od svih farmi koje smo posetili (45%) to znači da na godišnjem nivou 3600 krava bude škartirano – ostaju samo najbolje od najboljih. Sa Altom ova farma saradjuje više od 50 godina, selekcijski indeks je 40:40:20 – balans – osobine u fokusu su mlečna mast, protein, dugovečnost, plodnost, konformacija vimena i nogu. Koriste samo bikove testirane na ćerkama. Imali smo zadovoljstvo da posmatramo krave u toku muže u rotolaktoru, fantastičan prizor.

Martins Brothers Dairy

Je farma je stad holštajn krava  nešto meleza sa jersey bikovima. Vlasnik je George Martins koji je rođak vlasnika Martins View Jerseys. Farma je kapaciteta 2300 krava na muži. Proizvodnja mleka je 41.7 kg po kravi dnevno sa 3.84% mlečne masti, prevedeno u standardnu laktaciju ME 14634 kg. Reprodukcija je organizovana oko Double-Ovsynch protokola rezultati su – HD=58%, CR=45%, PR=26%, krave su u proseku 172 dana u laktaciji, prosečno vreme prvog osemenjavanja nakon teljenja je 110 dana. Selekcijski indeks je 60:40 sa fokusom na samo tri osobine prinos mlečne masti, proteina i plodnost. Ako se u obzir uzme da osobine tipa uopšte nisu u selekcijskom planu životinje konformaciono izgledaju jako dobro. Na farmi se pored krava nalaze i štale za konje, a bave se i odgojem bikova za borbu.

Kada se crta podvuče, jasno je da su biološki i ekonomski uslovi u kojima ove farme proizvode mleko potpuno različiti u odnosu na Srbiju. Ono što je najvažnije je da su ovi ljudi našli način da budu profitabilni na ceni mleka od 40 dinara po kg, kroz implementaciju filozofije efikasnosti u svim segmentima proizvodnje – od broja krava, menadžemnta, ishrane, reprodukcije pa na kraju i genetike (selekcije). Od njih mramo i možemo mnogo naučiti.

 

Vladan Ćirić, decembar 2023