Izmena pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RSˮ, br. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18 i 24/21), član 3. menja se i glasi:

“Član 3.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o načinu podnošenja i rokovima za podnošenje zahteva, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Upravi, posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla, s tim da se za istu vrstu kvalitetnih priplodnih grla podnosi samo jedan zahtev, a za isto grlo zahtev može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu kvalitetnih priplodnih grla na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev se podnosi izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne  i glavne odgajivačke organizacije.ˮ

Član 2.

Obrazac – Zahtev za podsticaje za kvalitetna priplodna grla za ______ godinu, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RSˮ, br. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18 i 24/21) i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za ______ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. februara 2023. godine.

Kompletan pravilnik možete preuzeti na sajtu ministartva poljoprivrede OVDE.