Holštajn farme u Švajcarskoj

Od oko 550 hiljada mlečnih krava, koliko ih danas ima u Švajcarskoj, oko polovine čine krave crnog i crvenog holštajna.

Tradicionalno, selekcijski fokusi u Švajcarskoj su vezani za visok sadržaj komponenti mleka (proizvodnja sira), te odgoja funkcionalnih, zdravih i dugovečnih životinja. Pojedine farme, kao što je npr. TGD su poznate na svetskom nivou kao veoma kvalitetan izvor vrhunskog genetskog materijala. U nekoliko navrata, na izložbama, Evropske šampionke su za obe rase istovremeno bile švajcarske krave. Duga i slavna tradicija.

FARMA THOMAS GERBER – TGD – ŠVAJCARSKA

Proizvodnja:

  • 250kW solarne energije
  • 700 svinja u tovu
  • 120 krava u laktaciji, 280-300 podmlatka; oko 120 se godišnje prodaje za priplod i proizvodnju
  • 50ha – kukuruz i trava

3 zaposlena radnika na celom domaćinstvu

Farma Thomasa Gerbera je najbolja farma holštajn krava u Švajcarskoj. Na farmi nas je dočekao sam Thomas, koji 90% radnog vremena provodi među kravama  i mnoge poslove sam obavlja.

Thomas detektuje estrus, radi osemenjavanje, ispiranje i embriotransfer, ne koristeći nikakav softver. Krave od drugih proizvođača takođe dolaze na ovu farmu na ispiranje embriona.

100 njegovih junica ispira godišnje, 50% embriona je od seksiranog semena. Ispiranje se radi pri uzrastu od 8 – 10 meseci. Od 60 ispiranja dobije oko 100 embriona.

Krave se nalaze u klasičnom slobodnom sistemu i imaju mogućnost izlaska u mali ispust u kojem tokom leta rade prskalice. Muža se obavlja u izmuzištu, 2 puta dnevno, i to radi jedan čovek, uvek neko iz porodice. Prosečna proizvodnja mleka je 11200l u laktaciji.

Thomas je bio rad da podeli sa nama šta sve ulazi u sastav obroka za njegove krave. TMR obrok je isti za sve krave: 20kg kukuruzna silaža, 18kg travna senaža, 4kg seno, 4kg pogača uljane repice, 1,5kg zrna kukuruza, 1kg graška, 5kg suvog pivskog trebera, 600g premiks.

Telad se nalaze u pojedinačnim kućicama, i dobijaju kravlje mleko zakišeljeno preparatom „Milkshake“. Thomas kaže da je probao da daje zamenu za mleko ali nije bio zadovoljan rezultatima, te se vratio na kravlje mleko, a zakišeljavanjem se pojava proliva kod teladi svodi na minimum.

Videli smo izdvojene neke od najboljih krava i čuli ponešto o svakoj od njih.

-TGD-Holstein Olympian BRONNIA-ET (2014) : 8 njenih sinova se nalaze u produkcijskom centru Swissgenetics-a. Trenutno je u trećoj laktaciji, odmarala je tri godine nakon 10 ispiranja embriona. U drugoj laktaciji je imala 13,000l.

-sinovi: BENETTONI, BARRACUDA, BRENMAN, BRONNEUS

Thomas za svoje stado sam radi selekciju i odabira bikove. Kaže da selekciju radi na osnovu ukupnog indeksa – ISET. Bikovi sa ove farme koje smo uvozili, ili uvozimo u Srbiju : BELT, REDURO, AMNESTY.

 

FARMA HAURI – RHF

Na ovoj farmi nas je dočekao Christian Hauri – vlasnik farme. Na farmi se nalaze 52 krave, od toga 47 na muži i posao obavljaju Christian, njegova žena i jedan momak koji je kod njih na praksi. Proizvodnja se organizuje tako što su telad do 4 meseca na farmi, onda odlaze na odvojenu farmu koja služi samo za uzgoj junica. Sa 20 meseci se oko 25 steonih junica vraća na farmu i nakon teljenja farmer odlučuje koje će ostati kod njega na farmi a koje će da proda. I ovde se radi embriotransfer na junicama a kasnije se redovno osemenjavaju.

Krave se nalaze u slobodnom sistemu, sa otvorenim prostorom između dve štale, i svaki dan su deo dana na ispaši. Mleko ima posebnu oznaku ekološke proizvodnje, tako da je u ishrani dozvoljena samo sveža paša, seno, silaža kukuruza i mali procenat koncentrata. Nije dozvoljena upotreba soje tako da se koncentrat sastoji od 70% pogače uljane repice i 30% proteina iz kukuruza.

Christian nam je predstavio neke od njegovih najboljih krava, a ono što je tom prilikom ostavilo veliki utisak na nas je ponašanje i temperament krava – mirno izađu, stanu, puštaju da im se priđe, uglavnom bez držanja čoveka.

ARONIA (ARVIS x MCCUTCHEN x DESTRY)

-2016. godište, 3. laktacija

-izuzetne plodnosti, od 26 embriona ima 19 teladi, a za 5 godina je otelila 5 teladi (imala je blizance) i uvek je ostajala iz prvog puta steona

-njeni bikovi u Swissgenetics-u: AMARO, ARDES

-prosek za 2 laktacije: 10747kg, 4,28%mm, 3,36% p.

Prosečna proizvodnja po kravi na celoj farmi je 10,154kg mleka, sa 3,87%mm i 3,26%p, a osim dobrih komponenata, ono što izdvaja mleko sa ove farme je jako mali broj somatskih ćelija – za poslednji šestomesečni period prosek je 43 000/ml mleka.

Katarina Šolaja

Septembar 2021