Selekcija osobina važnih za robot mužu (drugačiji pristup)

Kako u Srbiji raste broj farmi sa robot izmuzištima, tako se menjaju i selekcijski fokusi, te se sve više koriste bikovi čije ćerke dobro funkcionišu u sistemima sa automatskom mužom.

U prva tri teksta smo pričali o osobinama koje su se tradicionalno smatrale obaveznim za idealnu kravu u automatskom sistemu za mužu. To su: osobine tipa (pre svega vimena), zatim funkcionalne osobine i na kraju osobine zdravlja.  U ovom, četvrtom i poslednjem tekstu na ovu temu bavićemo se drugačijim pristupima u selekciji i odabiru bikova za farme koje već imaju ili planiraju uvođenje robot muže.

Na početku opet moram da naglasim, da je jedino što razlikuje farme sa klasičnim od farmi sa automatskim izmuzištem to što umesto čoveka muzne jedinice postavlja robot. Sve ostalo je isto kao i na farmi sa običnim izmuzištem, krave jedu isti obrok, isti su protokoli vezani za reprodukciju, krave se zasušuju u isto vreme, čak je ista i priprema za mužu, pulsacije i nivo vakuma u cevima u toku muže. Polazeći od ovoga, postoji sve više stručnjaka i farmera, koji tvrde da je posebno obraćanje pažnje pri odabiru bikova na osobine temperamenta, muznosti, pa čak i konformacije vimena zarad dobijanja “robot” krave selekcijski promašaj. Suština ovakvog razmišljanja je da birajući bikove sa “poželjnim osobinama” za robot farmu odbacujemo bikove koji bi možda dali ćerke koje su profitabilnije, odnosno, koje bi proizvele veće količine ili kvalitetnije mleko, koje bi bile zdravije, dugovečnije i lakše i brže ostajale steone. Odličan primer su legendarni bikovi O-Man, Planet i Mogul koji su kroz veliki broj ćerki i sinova imali ogroman uticaj na to kako holštajn rasa izgleda danas. Ni oni, ni većina njihovih sinova, ne daju životinje koje se tipično uklapaju u sliku  krave idealne za robot mužu, a opet, stotine hiljada njihovih ćerki je dobro funkcionisalo, proizvodilo mleko i bilo veoma profitabilno u robot sistemima širom sveta. U prilog tome ide i činjenica da se tehnologija robota stalno i ubrzano unapređuje. Do pre deset, ili samo pet godina, roboti su imali mnogo više problema da na neodgovarajuća vimena, raspored i dužinu sisa postave muzne jedinice. Danas, najnovije verzije robotskih ruku “kače” i slučajeve koji su ranije bili “misaona imenica”. Ovakav pristup, koji podrazumeva selekciju bez tradicionalnih “robot” osobina se najčešće sreće na velikim komercijalnim farmama u SAD.

Daću primer jedne Alta ADVANTAGE farme od 1700 krava. Prosečna dnevna proizvodnja po kravi (štalski prosek) na ovoj farmi je 82 funte (oko 37.2 kg), Stopa steonosti (Pragnancy Rate) je 25%, robote su instalirali 2017-te godine. Već više od 12 godina na ovoj farmi se selektira na osnovu indeksa koji je sastavljen od 70% proizvodnih osobina (Mleko, Mlečna mast i Protein) i 30% zdravstvenih osobina (Produktivni Vek, Plodnost ćerki). Na ovoj farmi NIKADA selekcijski kriterijumi nisu uključivali dužinu i raspored sisa, konformaciju vimena, brzinu muže, temperament i td. Ispod se nalazi grafički prikaz razloga za škartiranje krava na ovoj farmi pre i nakon uvođenja robota.

U poslednje dve godine pre instaliranja robota, glavni razlozi za isključivanje životinja iz stada su bili niska proizvodnja, problemi sa mastitisima/ brojem somatskih ćelija i na kraju reproduktivni problemi. Prve godine nakon instaliranja robota, 2018-te na 2019-tu, zbog nedovoljno dobrog snalaženja i teškog funkcionisanja u novom sistemu automatske muže škartirano je samo 11% krava od okupnog broja isključenih krava te godine. Druge i teće godine ti brojevi su, nakon prvog “čišćenja” stada, logično, bili još niži – 5% i 8%. Na farmi koja nikada nije birala bikove na osnovu tradicionalnih kriterijuma za “robot” farme, glavni razlozi za isključenje, nakon uvodjenja robot muže i dalje ostaju isti – proizvodnja, mastitis i reprodukcija. Broj krava koji je isključen zbog ne efikasnosti i ne snalaženja u novom, robot sistemu je skoro zanemarljivo mali. Logičan zaključak iz navedenog primera je da je selekcija na robot osobine nepotrebna, te da će broj škartiranih krava zbog robota biti uvek zanemarljivo mali u odnosu na ukupan broj isključenih krava. Da li je stvarno tako?

Jednostavnog odgovora nema, sve zavisi od slučaja do slučaja i od farme do farme. To prvenstveno zavisi od broja bikova koje koristite u osemenjavanju. Farma od 1700 krava, godišnje osemenjava svoje životinje sa najmanje 30 različitih bikova, i na taj način smanjuje selekcijski rizik. Ako i po neki bik iz te grupe od 30 podbaci i baš da problematične životinje, to i ne predstavlja veliki problem, jer će većina dati sasvim ok krave za robot sistem. Veliku ulogu igra i da li i koliko koristite seksirano seme i koliko imate junica za remont. Farme sa viškom junica lako i brzo menjaju „problematične“ krave. Na kraju, što se same konformacije vimena tiče, sigurno je da postoje farme na kojima je vime dovoljno dobro da je selekcija na osobine vimena izgubila smisao, ali su takve farme u Srbiji veoma retke. Dakle, pristup koji ne podrazumeva uključivanje tradicionalnih „robot osobina“ u selekcijski plan za farmu sa robot mužom može da funkcioniše. Ali, samo na farmama koje su spremne da koriste optimalan broj različitih bikova, koje intenzivno koriste seksirano seme i koje dovoljno dugo koriste kvalitetnu (stranu) genetiku, te su na nivou stada osobine muznosti i konformacije vimena zadovoljavajući.  

Prosečna farma kod nas koristi samo jednog, dva ili eventualno tri različita bika godišnje, ne koristi seksirano seme, nema višak junica, vrlo često ih i kupuje, nema dovoljno dobru konformaciju vimena i nije se bavila selekcijom na robot osobine. U takvim uslovima i sa takvom osnovom, od presudnog značaja je da se pažljivo biraju bikovi sa poželjnim karakteristikama za robot mužu i pojedinačno i planski sparuju sa životinjama u stadu. Dakle, pristup selekciji i odabiru genetike za Vašu farmu zavisi od toga kako ste koncipirali proizvodnju, kakvo je trenutno stanje i kakvi su Vam ciljevi. Zato smo mi tu da Vam pomognemo, tako što ćemo zajedno obići Vašu farmu, detaljno obići stado i oceniti krave. Na osnovu analize zatečenog stanja, a uzimajuću u obzir konformaciju krava, poreklo grla i Vaše odgajivačke rezultate i ciljeve – izradićemo selekcijski plan i plan osemenjavanja. Jedino takvim, sveobuhvatnim pristupom moguće je ostvariti genetski napredak u željenom smeru, bilo da su u pitanju farme sa robot mužom, rotolaktorom, kosim izmuzištem ili mlekovodom.

Vladan Ćirić

Februar 2021