Selekcija osobina važnih za robot mužu (funkcionalne osobine)

Kako u Srbiji raste broj farmi sa robot izmuzištima, tako se menjaju i selekcijski fokusi, te se sve više koriste bikovi čije ćerke dobro funkcionišu u sistemima sa automatskom mužom.

Pristup odgajivača i selekcionera pri biranju bikova za ovakve farme se evolucijom robota menjao, te sam odlučio da u seriji tekstova pokušam da ukažem na čemu farmeri koji planiraju uvođenje ovih sistema treba da rade već danas. U ovom, drugom tekstu po redu, ćemo se baviti funkcionalnim osobinama.

Funkcionalne osobine. Selekcija i fokus na osobine brzina muže i temperamenta je sve češća na farmama bez obzira na tip izmuzišta koje se koristi. Brzina muže, posebno postaje važna sa obzirom da je danas lako pratiti i meriti protoke mleka. Sa obzirom da nove farme, koje su izgrađene u protkloj deceniji, brže dostižu i premašuju svoje projektovane kapacitete zbog intenzivnog koristećenja seksiranog semena, odgajivači traže načine da pomuzu maksimalne količine mleka po robotu. Što se krave brže muzu, i imaju više protoke mleka u toku muže, to je robot u mogućnosti da pomuze veći broj krava i veće količine mleka. Ocenu za ovu osobinu možemo naći u kanadskim testovima u funkcionalnim osobinama (Milking Speed) – poželjno je da bik čije seme koristimo ima ocenu iznad proseka, znači preko 100, što više vrednosti su bolje. Temperament. Krava koja je nemirna, nervozna i koja može da napravi štetu na robotu ritajući se i šutirajući ga, često bude brzo škartirana bez obzira na sve druge poželjne osobine koje poseduje. Kao i kod brzine muže ocenu za temperament tražimo u kanadskom testu u funkcionalnim osobinama. Poželjne su vrednosti preko 100. Što više vrednosti – to su krave mirnijeg temperamenta.

U holandskim testovima bikova se mogu naći tri važne funkcionalne osobine na osnovu kojih se mogu birati bikovi pri selekciji za robot mužu a to su: Efikasnost muže (Milkrobot efficiency), Interval između muža (Milkrobot interval), Prilagodljivost junica (Milkrobot habituation). Efikasnost muže, nam govori koliko brzo krava završi mužu i napusti robota. Poželjne vrednosti su preko 100, što više vrednosti na nivou stada, to roboti pomuzu više krava i više mleka u jedinici vremena. Interval između muža predstavlja vreme između dve uspešne muže, ili, koliko često krava poseti robota, a robot je pomuze. Krave sa dužim intervalom između muža (koje ređe posećuju robota) moraju se češće “nateravati” na mužu, što dodatno opterećuje proizvođača i zaposlene na farmi. Poželjne su vrednosti iznad 100, što više vrednosti – period između uspešnih muža je kraći. Prilagodljivost prvotelki je osobina koja se računa tako što se prosečni interval između uspešnih muža kod prvotelki u ranoj laktaciji (prve tri nedelje) i upoređuje sa prosečnim intervalom između uspešnih muža kod istih tih prvotelki u piku laktacije (10, 11 i 12 nedelja). Što je razlika između prosečnog intervala na početku laktacije i prosečnog intervala u piku laktacije manja, krave se lakše adaptiraju. Ocenu za ovu osobinu u testu imaju samo progeno testirani bikovi ali ne i genomski. Poželjne vrednosti su iznad 100, više vrednosti nam govore da se ćerke tog bika brže navikavaju na sistem sa automatskom mužom.

Kako smo kod konformacije vimena selektirali da skratimo vreme pripreme za mužu i priključivanja muznih jedinica na vime, kod selektiranja funkcionalnih osobina cilj je da smanjimo trajanje same muže. U oba slučaja ubrzavamo saobraćaj krava kroz robota i omogućavamo da se pomuze maksimalan broj životinja i maksimalna količina mleka. U nastavku se bavimo osobinama zdravlja…

Vladan Ćirić

Januar 2021