IZMENE PRAVILNIKA – PREMIJA ZA MLEKO

Izmenjen pravilnik se primenjuje od 1. januara 2021. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Izmene i dopune se odnose na sledeće:

Član 1.

U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko („Službeni glasnik RS”, br. 28/13, 36/14, 44/18 – dr. zakon i 56/20), u članu 4. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako isporučilac mleka predaje mleko pravnom licu odnosno predzetniku preko pravnog lica ili preduzetnika koji prikuplja mleko u ime i za račun pravnog lica odnosno preduzetnika (u daljem tekstu: posrednik), posrednik mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.”.

Član 2.

U članu 7. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako je isporučilac mleka iz stava 1. ovog člana predao mleko pravnom licu odnosno preduzetniku preko posrednika, uz Obrazac 2 podnosi se i kopija ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i otkupu mleka za pravno lice odnosno preduzetnika.”.

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar prethodne kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara tekuće kalendarske godine;

2) za prvi kvartal (1. januar – 31. mart tekuće kalendarske godine) – od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

3) za drugi kvartal (1. april – 30. jun tekuće kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

4) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar tekuće kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.”.

Pravilnik u celosti možete preuzeti OVDE