Sistem ocenjivanja telesne kondicije

Sistem ocenjivanja (Body condition scoring, OTK), prvo je počeo da se koristi za holštajn-frizijsku rasu, a zatim je prilagođen i ostalim rasama (mlečnim, kombinovanim, tovnim).

Postoji nekoliko modela za OTK, globalno je prihvaćen model razvijen u SAD-u na fakultetu u Pensilvaniji (Penn State). Prema ovom modelu krave se razvrstavaju na skali od 5 bodova (1 = mršava krava, 5 = debela krava). OTK je procena količine sakupljene telesne masti  u određenim delovima tela. Kod mlečnih krava, OTK se koristi kao pokazatelj količine uskladištenih energetskih rezervi i promene stanja energetskih rezervi zavisno od stadijuma laktacije.

Cilj primene sistema ocenjivanja je dovođenje krave u optimalnu kondiciju, uzimajući u obzir proizvodnu fazu u kojoj se životinja nalazi. To se postiže kroz korekciju obroka kojim se životinje hrane, a obrok se koriguje u svrhu ispravljanja ocenjenih nedostataka. Rezultat, pravilnog i redovnog korišćenja OTK je efikasnija i ekonomski isplativija proizvodnja. Smanjenjem promena u oceni telesne kondicije kroz laktaciju, smanjujemo i broj metaboličkih poremećaja nakon teljenja (ketoza, mlečna groznica), te i komplikacije koje su vezane za ove metaboličke poremećaje – retencije, dislokacije i upale materice. Krave poželjne telesne kondicije se lakše tele, lakše ostaju steone, dugovečnije su i kao posledica svega navedenog, ispunjavaju svoj potpuni genetski potencijal za proizvodnju mleka. Ocena telesne kondicije (OTK) je indikator opšte ocene dobrobiti i trenutnog stanja krava u procesu proizvodnje mleka.

Područija tela za ocenu kondicije

Dva najvažnija podrucija koje posmatramo prilikom OTK su:

  1. područije karlice – koren repa, kukovi, sedne kvrge
  2. leđno područije – slabinski deo (pršljani i poprečni nastavci slabinskih pršljanova)

Ocenjuje se vizuelno (gledanjem) i manuelno (opipavanjem). Najpre se gledanjem proceni spoljašnjost (sa zadnje i desne strane), eventualne nedoumice otklanjaju se opipavanjem. Prostor u kome se obavlja ocenjivanje mora biti dobro osvetljen. Prilikom donošenja ocene ne uzima se u obzir stadijum laktacije u kome se krava trenutno nalazi ali se uzima u obzir kod tumačenja rezultata ocenjivanja. Ocenjuju se krave u laktaciji, zasušene krave i priplodni podmladak. Na početku postupka ocenjivanja krava se posmatra sa desne strane i procenjuje oblik linije koja povezuje područije bočne i sedne kvrge te područje kuka kao referentne tačke. Ovo je najvažnija odluka u postupku ocene, izgled linije moze biti blago zaobljen u obliku slova U (ocena kondicije 3.25 ili viša) ili sa oštrim prelomom u obliku slova V (ocena kondicije 3.0 ili niža).

Ako je oblik linije u obliku slova V, nastavlja se procena gledajući kravu sa zadnje strane, posmatrajuči zaobljenost bočne kvrge. Ukoliko je bočna kvrga zaobljena ocena je 3 (Slika 1), ako je pod oštrim uglom onda je ocena manja od 3. Nakon toga posmatra se pokrivenost sedne kosti masnim naslagama, ukoliko su dobro pokrivene onda je ocena 2.75 (Slika 2), ako su naslage masti tanke onda je ocena 2.5, ako nema naslage masti ocena je niža od 2.5 (Slika 3). U ovom slučaju procena se nastavlja gledajući  poprečne izdanke slabinskih pršljenova koji izgledaju poput talasa pre ligamenta, kada se pola pršljena jasno vidi onda je ocena 2.25, a ako je vidljivo ¾ pršljena ocena je 2, ako su potpuno vidljivi, ocena je ispod 2 (Slika 4).

 

Slika 1  OTK = 3.0   Slika 2 OTK = 2.75 Slika 3 OTK = 2.5 Slika 4 OTK < 2.25

Ako je procenjeni oblik linije u obliku slova U, nastavlja se procena na  krsni i repni ligament,ukoliko su oba jasno vidljiva onda je ocena 3.25 (Slika 5). Kada je krsni ligament jasno vidljiv a repni delimično vidljiv onda je ocena 3.5 (Slika 6). Ocena 3.75 je kada se krsni ligament jedva vidi, a repni ne vidi (Slika 7). Kada ne vidimo nijedan ligament, a područije između bočne i sedne kvrge je bez ulegnuća, gotovo ravno ocena je 4 (Slika 8). Ako su poprečni izdanci slabinskih pršljenova još vidljivi, onda je ocena 4.25. Ocena 4.5 je kada sedne kvrge više nisu vidljive, a 4.75 kada ni bočne kvrge nisu vidljive (Slika 8).

    Slika 5 OTK = 3.25       Slika 6  OTK =3.5 Slika 7 OTK = 3.75

 

Slika 8 OTK > 4.00

 

Preporučene ocene telesne kondicije kroz faze laktacije:

 

Kao što je ranije rečeno, svrha ocenjivanja je dovođenje krave u poželjnu kondiciju u svakoj fazi proizvodnje. Najvažnijim se smatra period tranzicije, koji obuhvata period od 21 dana pre teljenja do oko 30 dana nakon teljenja. Kada se krave ili prvotelke pravilno pripreme za predstojeću laktaciju i u nju uđu sa poželjnim skorom telesne kondicije (3.25 – 3.75) one se po pravilu lakše tele. Smanjenje stresa koje izaziva teljenje, pomaže kravi da prvih sati i dana konzumira veće količine suve materije i na taj način smanji negativni energetski bilans u prvoj fazi laktacije. Rezultat je maksimalna proizvodnja mleka u početku i piku laktacije, smanjen broj metaboličkih poremećaja i vezanih zdravstvenih problema, kao i lakše uvođenje krave u sledeći reproduktivni ciklus. Uvođenje redovne OTK nam pomaže u ranijem otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema. Idealno je svaku kravu ocenjivati jednom mesečno, što često zbog broja životinja i organizacije rada na farmi nije izvodljivo. Zbog toga se preporučuje i ocenjivanje po fazama laktacije (zasušenje, teljenje, kraj faze tranzicije – 30 dana nakon teljenja, kod prvog osemenjavanja – oko 70 dana nakon teljenja, kod provere steonosti i kod 60 dana pre zasušenja).

Pripremio i preveo

Dušan Bošković